Сумъяагийн ОЮУНСУВД- Бэлчээр судлаач
4 жил өмнө

Ургамал зүйч, багш, бэлчээр судлаач, докторантур

БОЛОВСРОЛ

2003- 2004 онд

ХААИС, ХАА-н ухааны магистр

1999- 2003 онд

ХААИС, Ургамал зүйч- агрономи

1989- 1999 онд

Сүхбаатар аймгийн 10 жилийн 2-р сургууль, Бүрэн дунд

Эрдмийн зэрэг, цол:  Хөдөө аж ахуйн ухааны магистр

Эрдмийн зэрэг хамгаалсан бүтээл, он: 2004 онд “Дуслын усалгаатай нөхцөлд Эрдэнэшишийн өсөлт, хөгжилт, ургацанд нийлэг хар хучилга ба бууцан бордооны нөлөө” сэдвээр Хөдөө аж ахуйн ухааны магистрийн зэрэг хамгаалсан.                                                                  

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

      -    МУ-ын БСШУСЯ, nature research ACADEMIS-тай хамтран зохион байгуулсан олон          

           улсын сэтгүүлд өгүүлэл бичих талаархи сургалт, 2018 он

  • - ОХУ-ын Москва хотын Тимирязевийн нэрэмжит ХАА-н академид “Смарт- технологии исследований в экологии: детальный мониторинг, динамические модели, анализ и минимизация рисков” олон улсын сургалт, 2014 он
  • - БНХАУ-ын Куньмин хотод ”Эрдэнэшишийн тариалалт ба боловсруулалтын орчин үеийн арга барил” сэдэвт олон улсын сургалт, 2011 он
  • - ШУТИС-ийн Олон улсын дээд боловсролын төвийн багшлах эрхийн сургалт, 2008 он


АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ    

2005 оноос

ХААИС-ийн Экосистемийн судалгааны төвд эрдэм шинжилгээний ажилтан, эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан, багш

2003- 2004 он

ХААИС-ийн Агробиологийн сургууль, ХБНГУ-ын Вайнштефаны мэргэжлийн Дээд сургуулийн хамтарсан “Төмс, хүнсний ногоо” төсөлд дадлагажигч багш

АЖЛЫН ТУРШЛАГА, МЭРГЭШСЭН ЧИГЛЭЛ

Олон улсын болон бусад төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд

Ажлын туршлага, ур чадвар

Нөхөн сэргээлтийн олон хувилбарт туршилт судалгааг гүйцэтгэх, сөөг, сөөглөг, олон наст өвслөг ургамал тарималжуулах, цөлийн хээр, хээрийн бүс, уулын хээрийн дэд бүслүүрийн экосистемийн судалгаа хийх, үнэлэх чадвартай

Төслийн нэр: Монголын нүдэлчин малчдын уламжлалт мэдлэгт суурилсан тэжээлийн зэрлэг ургамал ашиглан бэлчээрийг нөхөн сэргээх нь сэдэвт Жайка, ЖСТ-ийн санхүүжилттэй САТРЕПС төсөл                                                                                   

Хугацаа: 2020-2025 он                                                       

Судалгааг гүйцэтгэж буй газар: Төв аймгийн Алтанбулаг, Архуст, Батсүмбэр сумд

Төслийн онцлог:  Ган, хүйтэн, давсанд харьцангуй тэсвэртэй тэжээлийн ганц ба олон наст өвслөг ургамлуудыг тарималжуулж, улмаар үр үйлдвэрлэх, хамтарсан эрдэм шинжилгээний бүтээл туурьвих, лаборатори байгуулах, залуу судлаачдыг чадавхижуулахад оршино.                         

Үйл ажиллагаа: Тэжээлийн шимт чанар сайтай, ганц ба олон наст ургамлуудыг тарималжуулж, үр үржүүлэн доройтсон бэлчээр, атаршсан талбайг нөхөн сэргээх

 Албан тушаал: Үндсэн судлаач   

Төслийн нэр: Зарим биелэгтэн ургамлын нөхөн сэргэх чадавхи сэдэвт БСШУСЯамны Онолын суурь судалгааны төсөл                

Хугацаа: 2019-2020 он                                                       

Судалгааг гүйцэтгэж буй газар: Дундговь аймгийн Сайнцагаан сум, Өмнөговийн Булган сум

Төслийн онцлог:  Хээр, цөлийн хээрийн бүсийн зонхилох биелэгтэн ургамлын нөхөн сэргэх чадавхийг илрүүлэх                                                                                                                

Үйл ажиллагаа: Хээр, цөлийн хээрийн бүсийн бэлчээрийн зонхилох биелэгтэн ургамлын нөхөн сэргэх чадавхийг илрүүлж, улмаар биелэгтэн ургамлуудыг үрээр тарималжуулах судалгаа

Албан тушаал: Үндсэн судлаач    

Төслийн нэр: Доройсон бэлчээр ба эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтэнд микориза ашиглах технологи боловсруулах сэдэвт БСШУСЯам, Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй Дээд боловсролын шинэчлэл төсөл                                        

Хугацаа: 2016-2017 он                                                       

Судалгааг гүйцэтгэсэн газар: Төв аймгийн Алтанбулаг сум

Төслийн онцлог:  Нөхөн сэргээлтэнд микориза ашиглах                                                                                                            

Үйл ажиллагаа: Доройтсон бэлчээрийн нөхөн сэргээлтэнд микориза ашиглах  судалгаа

Албан тушаал: Үндсэн судлаач    

Төслийн нэр: Бэлчээр сайжруулах замаар нүүрстөрөгчийн ялгарлыг бууруулах боломжийг илрүүлэх           сэдэвт Английн Чарльз Дарвины сан, Лайсестерийн их сургуулийн хамтарсан төсөл

Хугацаа: 2012-2014                                                            

Судалгааг гүйцэтгэсэн газар: Архангай аймгийн Их тамир, Баянхонгор аймгийн Богд сум, Дундговь аймгийн Өлзийт, Төв аймгийн Өндөрширээт сум                                               

Төслийн онцлог: Бэлчээр сайжруулах замаар нүүрстөрөгчийн ялгарлыг бууруулах                                                                              

Үйл ажиллагаа: Сум тус бүрийн бэлчээрийн ургамлын судалгаан дээр тулгуурлан нүүрсхүчлийн хийн ялгарлыг тогтоох

Албан тушаал: Ургамал судлаач    

  

Төслийн нэр: Монголын бэлчээрийн нөхөн сэргэх чадамж сэдэвт АНУ-ын Шинжлэх ухаан, технологийн сан, Колорадагийн их сургуультай хамтарсан төсөл  

Хугацаа: 2012- 2013 он

Судалгааг гүйцэтгэсэн газар: Сэлэнгэ аймгийн Баянгол, Сайхан сумд, Төв аймгийн Баян, Баянцагаан, Өндөрширээт, Эрдэнэсант сумд                                                                                     

Төслийн онцлог: Бэлчээрийн ургамал, хөрс, малчдын нийгэм, эдийн засгийн хосолсон судалгаа хийгдсэн.                                     

Үйл ажиллагаа: Дээрх сумдын бэлчээрийн ургамал, хөрсний судалгаа, орон нутгийн мэргэжилтэнг сургах

Албан тушаал: Ургамал судлаач    

     

Төслийн нэр: Биологийн төрөл зүйл ба экосистемийн нөхөн сэргэлт сэдэвт Японы БСШУЯам, Токиогийн их сургуультай хамтарсан төсөл      

Хугацаа: 2004-2008 он

Судалгааг гүйцэтгэсэн газар: Дундговь аймгийн Сайнцагаан сум, Өмнөговь аймгийн Булган сум                                

Төслийн онцлог: Монгол орны хээр, цөлийн хээрийн бүсийн цэнэлийн судалгааны эхлэл тавигдсан                                             

Үйл ажиллагаа: Дээрх сумдын бэлчээрийн ургамлын цэнэлийн судалгаа

Албан тушаал: Үндсэн судлаач    

Байгаль орчны төлөв байдал, үнэлгээ, нөхөн сэргээлт, дүйцүүлэн хамгаалах ажлын хүрээнд

Төслийн нэр: “Таван толгой” ХК-ийн IPO-ийн Байгаль орчны төлөв байдал, үнэлгээ, менежмент төлөвлөлтийн ажил                                       

Судалгаа гүйцэтгэсэн газар: Дорноговь аймгийн Сайншанд, Мандах, Хатанбулаг, Хөвсгөл, Өмнөговь аймгийн Цогтцэций, Баян-Овоо, Манлай, Ханбогд сумд                   

Хугацаа: 2019- 2020 он   

Албан тушаал: Ургамлын багийн зөвлөх                      

Төслийн нэр: “Эрдэнэс силвер ресурс” ХХК-ийн Салхитын  мөнгөний  уурхайн Байгаль орчны төлөв байдал, нөлөөллийн үнэлгээ                    

Судалгаа гүйцэтгэсэн газар: Дундговь аймгийн Гурвансайхан сум                                 

Хугацаа: 2020 он   

Албан тушаал: Ургамал судлаач

Төслийн нэр: “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХК-ийн XIX, XXI талбайн биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах судалгааны ажил        

Судалгаа гүйцэтгэсэн газар: Дорнод аймгийн Матад, Халхгол сумд                              

Хугацаа: 2016 он   

Албан тушаал: Ургамлын багийн зөвлөх

Төслийн нэр: “Саусгоби Сэндс” ХХК-ийн Овоот толгой нүүрсний уурхайн биологийн олон янз байдал, дүйцүүлэн хамгаалал, менежмент төлөвлөгөөний судалгаа               

Судалгаа гүйцэтгэсэн газар: Өмнөговь аймгийн Гурвантэс, Ноён, Сэврэй                    

Хугацаа: 2014 он   

Албан тушаал: Ургамлын багийн ахлагч

Сум орон нутгийн мэргэжилтэн, малчдад зориулсан сургалт, семинар бүхий ажлын хүрээнд

Сургалтын нэр: Мал аж ахуйн менежмент

Зохион байгуулагч: Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын Хөвсгөл орон нутгийн хөтөлбөрийн Малжуулах төсөл, Хөдөө аж ахуйн дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх институт

Сургалт явагдсан газар, хугацаа: Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод 2020 оны 9-р сарын 7-14    

Оролцсон хүмүүс: Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ, Арбулаг, Баянзүрх, Бүрэнтогтох, Галт, Их-Уул, Мөрөн, Рашаант, Ренчинлхүмбэ, Тосонцэнгэл, Төмөрбулаг, Цагаан-Уул сумдын 220 малчид

Сургалтанд оролцсон хэлбэр: Сургагч багш             

Сургалтын нэр: Хустайн байгалийн цогцолборт газрын орчны бүсийн сумдын бэлчээрийн өнөөгийн төлөв байдал, ашиглалт

Зохион байгуулагч: Хустайн байгалийн цогцолборт газар, ХААИС-ийн Экосистемийн судалгааны төв

Сургалт явагдсан газар, хугацаа: ХБЦГазарт 2016 оны 9-р сарын 30    

Оролцсон хүмүүс: Төв аймгийн Алтанбулаг, Аргалант, Баянхангай сумдын малчид, мэргэжилтнүүд, ХБЦГ-ын орчны бүсийн байгаль хамгаалагч нар                                     

Сургалтанд оролцсон хэлбэр: Сургагч багш, хамтран зохион байгуулагч         

Сургалтын нэр: Бэлчээр, бэлчээрийн менежментийн сургалт

Зохион байгуулагч: Монголын мал эмнэлгүүдийн дундын хоршоо

Сургалт явагдсан газар, хугацаа: Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын төв, Сайншанд сумын Зүүнбаян багийн төвд 2015 оны 10-р сарын 21-24    

Оролцсон хүмүүс: Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сум, Сайншанд сумын Зүүнбаян багийн малчид, иргэд

Сургалтанд оролцсон хэлбэр: Сургагч багш         

Сургалтын нэр: Аргалант сумын бэлчээрийн өнөөгийн төлөв байдал, ашиглалт

Зохион байгуулагч: Аргалант сумын ЗДТГ, ХААИС-ийн Экосистемийн судалгааны төв

Сургалт явагдсан газар, хугацаа: Төв аймгийн Аргалант суманд 2015 оны 12-р сарын 24    

Оролцсон хүмүүс: Төв аймгийн Аргалант сумын малчид, мэргэжилтнүүд

Сургалтанд оролцсон хэлбэр: Сургагч багш, хамтран зохион байгуулагч                   

Сургалтын нэр: Говь-Алтай аймгийн сумдын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсгийг чадавхижуулах сургалт

Зохион байгуулж, дэмжсэн байгууллага: ХХААХҮЯ, ЗТБХБЯ, Мерси Кор, Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар

Сургалт явагдсан газар, хугацаа: Говь-Алтай аймгийн Алтай хотод 2012 оны 3-р сарын 7-18    

Оролцсон хүмүүс: Говь-Алтай аймгийн 18 сум, Ховд аймгийн Дарви, Чандмань, Зэрэг, Манхан сумдын Байгаль орчны улсын байцаагч, Газрын даамал, Бэлчээр хариуцсан мэргэжилтэн                                                                       

Сургалтанд оролцсон хэлбэр: Сургагч багш