ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ҮЙЛЧИЛГЭЭ| БҮТЭЭГДЭХҮҮН

  1. TEAM БАЙГУУЛЛАГЫН СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН БАГЦ ХӨТӨЛБӨР
  2. CAREER CODE TRAINING HUB | Мэргэшсэн багш нарын сургалтын эко систем https://www.facebook.com/CareerCodeMongolia
  3. CREATIVE EVENT | EVENT ORGANIZER | Байгууллагын тэмдэглэлт үйл явдал, соёлын хөтөлбөрийн зохион байгуулах үйлчилгээ https://www.facebook.com/CreativeEventMongolia
  4. CREATIVE CAMP | Сургалт, эвентийн минимал орчин https://www.facebook.com/CreativeCampMongolia
  5. CREATIVE GALLERY | Бүтээлч хүмүүсийг дэмжих эко орчин https://www.facebook.com/CreativeGalleryMongolia
  6. CREATIVE MONGOLIA | Бүтээгчдийн Үндэсний Экосистем (Дээд Бүтээл ТББ) https://www.facebook.com/CreativeMongolian