ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ҮЙЛЧИЛГЭЭ| БҮТЭЭГДЭХҮҮН

  1. TEAM БАЙГУУЛЛАГЫН СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН БАГЦ ХӨТӨЛБӨР
  2. CAREER CODE TRAINING HUB | Мэргэшсэн багш нарын сургалтын эко систем https://www.facebook.com/CareerCodeMongolia
  3. CREATIVE CAMP | Сургалт, эвентийн минимал орчин https://www.facebook.com/CreativeCampMongolia
  4. CREATIVE MONGOLIA | Бүтээгчдийн Үндэсний Экосистем (Дээд Бүтээл ТББ) https://www.facebook.com/CreativeMongolian