Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ

Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ, Төслийн судалгаа хөгжүүлэлт, төслийн удирдлага.

Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, түүнд тулгуурласан Хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлалыг шинжлэх ухаанчаар хөгжүүлэх үндэсний хөгжлийн хөтөлбөр төслийн судалгаа, хөгжүүлэлт, төлөвлөлтийн чиглэлээр төвлөрөн ажилладаг.

Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй, ойн аж ахуйн салбарын эко үйлдвэрлэлийн суурь судалгаанд суурилсан тогтолцоо бүтэц бий болгох чиглэлд бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ, төсөл хөгжүүлэлтээр дагнан ажиллаж байна.

Үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй, газар тариалан, зам барилга, дэд бүтэц, эрчим хүч, эко хүнсний үйлдвэрлэлийн салбаруудад судалгаа, төслийн хөгжүүлэлт, менежментийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байсан туршлагатай. Бид тухайн төслийн хэрэгцээ шаардлагад тохирууланэкспертүүдийн багаа бүрдүүлж эко систем байдлаар ажилладаг онцлогтой.