Маркетинг дЭМжлэг ЖОР- Дуртай ажлаараа амжилтанд хүр
9 жил өмнө

ДУРТАЙ АЖЛААРАА АМЖИЛТАНД ХҮРЭХЭД ТАНЬ БИД дЭМжинэ!!! 

8 цагийн сургалт + 2 сарын сурталчилгааны эрх