Хүний нөөцийн нэгдсэн удирдлага 3rd Generation- TOTAL HR MANAGEMENT
4 жил, 3 сар өмнө

Орчин үеийн хүний нөөцийн удирдлагын хөгжлийн шинэ үе шат болох “3rd Generation HR”-ийн эрин үе ирж байгаатай холбоотойгоор ХНУ-ын үйл ажиллагаагааг оновчтой иж бүрдлээр удирдан зохион байгуулах зайлшгүй шаардлага тулгарч байна.