ТӨСӨЛ БИЧИХ ЗАГВАР | Төслийн загвар
11 жил, 8 сар өмнө
“ТӨСЛИЙН НЭР” ТӨСӨЛТӨСЛИЙН АГУУЛГА

Төслийн удирдагч: 

  1. Овог нэр Утас: _________________ Емайл:_________________

Багийн гишүүд: 

2. Овог нэр Утас: _________________ Емайл:_________________

3. Овог нэр Утас: _________________ Емайл:_________________

Төслийн эхлэх огноо:  

Төслийн дуусах огноо:    НЭГ. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

д/д

Агуулга

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Мэдээллийн эх үүсвэр

1.1

Төслийн нэр
1.2

Төслийн үндэслэл
1.3

Төслийн зорилго
1.4

Төслийн зорилтууд
1.5

Төсөл хэрэгжүүлэгч
1.6

Төслийн хөрөнгө оруулалт
1.7

Төслийн оролцогч талууд
1.8

Төслийн хүлээгдэж буй үр дүн
1.9

Төсөл хэрэгжих байршил

ХОЁР. ТӨСЛИЙН ГАДААД ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ

д/д

Агуулга

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Мэдээлли

2.1 

Макро орчны шинжилгээ2.1.1

Улс төр2.1.2

Эрх зүй2.1.3

Эдийн засаг2.1.4

Хүн ам зүй2.1.5

Нийгэм соёл2.1.6

Байгаль экологи
2.1.7

Олон Улс2.1.8

Технологи2.2

Микро орчны шинжилгээ2.2.1

Хэрэглэгч, зах зээл2.2.3

    Өрсөлдөгч2.2.4

Дэмжигч2.2.5

Хамтран ажиллагчид2.2.6

Уран бүтээлийн бодлого2.2.7

Хөрөнгө оруулагч2.2.8

ЗуучлагчГУРАВ. ТӨСЛИЙН ДОТООД ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ

д/д

Агуулга

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Мэдээллийн эх үүсвэр

3.1

Удирдлагын чадавхи

3.2

Үйл ажиллагаа

3.3

Хүний нөөц

3.4

Санхүү

3.5

Материаллаг бааз

ДӨРӨВ. ТӨСЛИЙН CROSS SWOT ШИНЖИЛГЭЭ 

д/д

Агуулга

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Мэдээллийн эх үүсвэр

4.1

Төслийн SWOT шинжилгээ

Төслийн баг

4.2

Төслийн Мексоны шинжилгээ

Төслийн баг

4.3

CROSS SWOT шинжилгээ

Төслийн баг
ТАВ. ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

д/д

Агуулга

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Мэдээллийн эх үүсвэр

5.1

Агуулга, цаг хугацааны удирдлага

5.2

Үйл ажиллагааны төлөвлөлт

5.2.1

Үйл ажиллагааны горим

5.2.2

Стандартууд

5.2.3

Үндсэн ажилтнууд

5.2.4

Үндсэн байгууламж

5.2.5

Үндсэн тоног төхөөрөмж

5.2.6

Туслах багаж хэрэгсэл

5.2.7

Уран бүтээлийн сан

5.2.8

Гол зардлууд

5.3

Төслийн хүчин чадал

5.4

Хүрээлэн буй орчны удирдлага

5.5

Тээвэр, логистик үйл ажиллагаа

5.6

Хөдөлмөр хамгаалал

ЗУРГАА. ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

д/д

Агуулга

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Мэдээллийн эх үүсвэр

6.1

Бүтэц, зохион байгуулалт

6.2

Удирдлагын эрх үүрэг, хариуцлага

6.3

Хүний нөөцийн жагсаалт, цалин

6.4

Сургалт хөгжил

6.5

Идэвхжүүлэлт урамшуулал

ДОЛОО. МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

д/д

Агуулга

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Мэдээллийн эх үүсвэр

7.1

Маркетингийн зорилго

7.2

Маркетингийн зорилтууд

7.3

Урын сангийн бодлого

7.4

Үнийн бодлого

7.5

Олон нийтэд танилцуулах

7.6

Идэвхжүүлэлтийн бодлого

НАЙМ. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

д/д

Агуулга

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Мэдээллийн эх үүсвэр

8.1

Хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт, эх үүсвэр, цаг хугацаа

8.2

Дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт

8.3

Барилга, байгууламж

8.4

Үндсэн тоног төхөөрөмж

8.5

Урсгал хөрөнгийн хөрөнгө оруулалт

8.6

Бусад

ЕС. ТОГЛОЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

д/д

Агуулга

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Мэдээллийн эх үүсвэр

9.1

Тоглолтын хөтөлбөр /бүтээгдэхүүн тус бүрээр/

9.2

Олон нийтэд тоглох хуваарь /өдөр, сар, жил/

9.3

Тоглолтын хүчин чадал  1,2,3,4,5 жилээр/

9.4

Тоглолтын эрсдэл

9.5

Олон улс дахь үйл ажиллагаа

АРАВ. ЗАРДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

д/д

Агуулга

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Мэдээллийн эх үүсвэр

10.1

Удирдлагын зардал

10.2

Үйл ажиллагааны зардал

10.3

Маркетингийн зардал

10.4

Ажиллах хүчний зардал

10.5

Бусад

10.6

Нийт зардал

АРВАН НЭГ. ОРЛОГО, ҮР АШГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

д/д

Агуулга

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Мэдээллийн эх үүсвэр

11.1

Нийт орлого

11.2

Нийт зардал

11.3

Ашиг

11.4

Татвар

11.5

Цэвэр ашиг

АРВАН ХОЁР. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮР ӨГӨӨЖИЙН ШИНЖИЛГЭЭ 

д/д

Агуулга

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Мэдээллийн эх 

12.1

Төслийн цэвэр ашгийн мөнгөн урсгал

12.2

Хугарлын цэгийн шинжилгээ

12.3

Хөрөнгө оруулалтын дотоод өгөөжийн хувь

12.4

Ашгийн индекс

12.5

Эргэн төлөгдөх хугацаа

12.6

Хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн үнэ цэнэ