Цэдэнишийн НАРАНГЭРЭЛ- Бэлчээрийн ургамал судлал
4 жил өмнө

Ургамал судлаач

1987 онд төрсөн

 1.  Боловсрол

2010- 2012 онд

ХААИС, ХАА-н ухааны магистр

2006- 2010 онд

ХААИС, Ургамлын нөөц био-үйлдвэрлэл мэргэшлээр Биологи-ургамал судлалын

1996- 2010 онд

Увс аймгийн Тэс сумын ахлах 10 жилийн сургууль төгссөн

4.Эрдмийн зэрэг, цол: Хөдөө аж ахуйн ухааны магистр

5.Эрдмийн зэрэг хамгаалсан бүтээл, он:

2010.5.15 - Говийн зарим зэрлэг амьтны ялгадсанд агуулагдах ургамлын үрийн судалгааны дүн” сэдвээр бакалаврын дипломын ажил

2012.5.21 - Цөлийн хээрийн бүсийн таана-цагаалж Хялганат бэлчээрийн хөрсөн дэх ургамлын үрийн нөөцийн судалгааны дүн” сэдвээр ХАА-н ухааны магистрийн зэрэг хамгаалсан

6.Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

 • - 2011 онд “Бэлчээрийн эрүүл мэндийн мониторингийн мэдээллийн сангийн сургалт”- нд хамрагдаж мэдээлэл оруулах боловсруулах, үр дүн гаргах арга зүй эзэмшсэн.
 • - 2014 онд ШУТУС-ийн Олон Улсын Дээд Боловсрол Судлалын Төвийн “Сургах зүйн боловсрол” олгох курс суралцаж төгссөн.
 • - 2014 онд Япон улсын Цүкүбагийн их сургуулийн багш нар R статистикийн программ дээр “Ургамалжлын судалгааны материал боловсруулах арга” сургалт зохион байгуулсанд хамрагдсан.
 • - Америкийн Нэгдсэн Улсын-Шинжлэх Ухааны Үндэсний сангаас санхүүжүүлсэн “Монгол орны бэлчээрийн нөхөн сэргэх чадамжийг бэхжүүлэх нь” салбар хөрвөсөн төслийг 2011-2013 хугацаанд хийж экологийн сургалт, хээрийн судалгааны арга зүй эзэмшиж ажилд амжилттай оролцсон талархал илэрхийлж сертификат олгов.
 • - In recognition of his excellent participation and completion of short course on Data analysis and scientific writing 2014.
 • - 2014 онд “Смарт-технологии исследований в экологии детальный мониторинг, динамические модели, анализ и минимизация рисков” сэдэвт олон улсын сургалтанд хамрагдсан.
 • - 2016 онд Доройтсон газрын биологийн нөхөн сэргээлтийн сургагч багш бэлтгэх сургалтанд хамрагдсан.
 • - ШУТИС-ийн Олон улсын дээд боловсролын төвийн багшлах эрхийн сургалт, 2014 он.

7.Ажилласан туршлага

-2011 оноос ХААИС-ийн ШУЗ-ийн дэргэдэх Экосистемийн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтнаар ажиллаж байна.

9.Ажлын туршлага:

9.1.Олон улсын төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд


Ажлын туршлага,

ур чадвар

Хадлангийн экосистем, биологийн  төрөл зүйлийг зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх, цөлшлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт, шинжлэх ухаан технологийн үйлчилгээ үзүүлэх

Нөхөн сэргээлтийн олон хувилбарт туршилт судалгааг гүйцэтгэх, сөөг, сөөглөг, олон наст өвслөг ургамал тарималжуулах, цөлийн хээр, хээрийн экосистемийн судалгаа хийх, үнэлэх чадвартай

Төслийн нэр: “Хөдөөг хөгжүүлэх сургалт”    

Хугацаа: 2007-5-9 сар, 2008.9                                     

Байршил:Булган аймгийн Хангал суманд               

Захиалагч:Канадын Саскачеваны их сургууль

Төслийн онцлог:Тэжээлийн олон наст ургамал нутагшуулах     

Албан тушаал:Судлаач оюутан-Гүйцэтгэгч             

Үйл ажиллагаа:Тэжээлийн олон наст ургамал тариалах

Төслийн нэр:“Монголын байгаль орчныг хамгаалах шинэ хандлага”                                                                           

Хугацаа: 2012-2013                                                        

Байршил:Төв аймгийн Өндөрширээт, Дундговь аймгийн Өлзийт, Баянхонгор аймгийн Богд, Архангай аймгийн Их Тамир                                                                                 

Захиалагч:Английн Ч.Дарвины сан

Төслийн онцлог:Бэлчээр сайжруулах замаар нүүрстөрөгчийн ялгарлыг бууруулах

Албан тушаал:Судлаач

Үйл ажиллагаа:Бэлчээрийн төлөв байдал 

Төслийн нэр: бажууна Гишүүний ургамлын тархац, нөөцийн судалгаа                                                                             

Хугацаа: 2015.06.24-27, 07.23-29                                

Байршил:Өмнөговь Булган сум                                  

Захиалагч:Мазаалай хамгаалах нийгэмлэг

Төслийн онцлог:Мазаалай нь идэш тэжээл бэлтгэх 

Албан тушаал:Судлаач                                                

Үйл ажиллагаа:Баруунсайхан, Дундсайхан уулсын ар хөндий, сайр, жалгаар хайгуулын аргаар бажууна Гишүүний ургамлын тархац, нөөцийг тогтоох, үр түүх

Төслийн нэр:Зүүн хойд Азийн хуурай бүс нутгийн экосистем дэх биологийн төрөл, зүйл, бэлчээрийг тогтвортой ашиглах нь

Хугацаа: 2011-2013                                                        

Байршил:Өмнөговь аймаг, Дундговь  аймаг

Захиалагч:Японы байгаль орчны газар

Төслийн онцлог:Мониторингийн судалгаа

Албан тушаал:Судлаач

Төслийн нэр: “Монголын бэлчээрийн нөхөн сэргэх чадамж”

Хугацаа:2011-2013                                                         

Байршил:Өвөрхангай аймгийн Сант, Баянгол, Уянга, Бат-өлзий сумын уулын хээрийн бэлчээр, Баянхонгор аймгийн баян-овоо, Эрдэнэцогт сум

Захиалагч: Америкийн Нэгдсэн Улсын-Шинжлэх Ухааны Үндэсний сан

Албан тушаал: Ургамал судлаач

Төслийн нэр:“Өмнийн говийн бэлчээрийн мониторингийн судалгаа”

Хугацаа:2015-2020                                                         

Байршил:Өмнөговь аймгийн Баяновоо, Ханбогд, Цогтцэций, Манлай, Номгон, Дорноговь аймгийн Хатанбулаг, Хөвсгөл сумуудад судалгаа хийсэн.

Захиалагч:Оюу Толгойн захиалагаар Байгаль, Зэрлэг Амьтдыг Хамгаалах Нийгэмлэг хийж гүйцэтгэсэн

Албан тушаал:Багийн ахлагч-ургамал судлаач

Төслийн нэр:“Биологийн төрөл зүйл олон янз байдлын судалгаа, шинжилгээ хийх, менежментийн төлөвлөгөө, дүйцүүлэн хамгаалах стратеги боловсруулах”

Хугацаа:2014-2015                                                         

Байршил: Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сум

Захиалагч:“Саусгоби сэндс” ХХК-ийн санхүүжилтээр Овоот толгой уурхай орчмын судалгаа

Албан тушаал: Ургамал судлаач

Төслийн нэр: Зарим биелэгтэн ургамлын нөхөн сэргэх чадавхи                                                                              

Хугацаа: 2019-2020 он                                                  

Гүйцэтгэсэн газар: Дундговь аймгийн Сайнцагаан сум, Өмнөговийн Булган сум

Захиалагч:ХААИС-ийн Экосистемийн судалгааны төв

Төслийн онцлог:Хээр, цөлийн хээрийн бүсийн зонхилох биелэгтэн ургамлын нөхөн сэргэх чадавхийг илрүүлэх                  

Албан тушаал: Үндсэн судлаач                                  

Үйл ажиллагаа:Хээр, цөлийн хээрийн бэлчээрийн зонхилох биелэгтэн ургамлын нөхөн сэргэх чадавхийг илрүүлж, улмаар биелэгтэн ургамлуудыг үрээр тарималжуулах судалгаа

9.2.Байгаль орчны төлөв байдал, үнэлгээ, нөхөн сэргээлт, дүйцүүлэн хамгаалах, ажлын хүрээнд

Төслийн нэр: “Таван толгой” ХК-ийн IPO-ийн Байгаль орчны төлөв байдал, үнэлгээ, менежмент төлөвлөлтийн ажил                  

Судалгаа гүйцэтгэсэн газар: Дорноговь аймгийн Сайншанд, Мандах, Хатанбулаг, Хөвсгөл, Өмнөговь аймгийн Цогтцэций, Баян-Овоо, Манлай, Ханбогд сумд                                                                    

Хугацаа: 2019- 2020 он   

Албан тушаал: Ургамлын багийн гишүүн                

Төслийн нэр:Эрдэнийн босго ххк эзэмшлийн мv-017480 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй хулман нуурын хүрэн нүүрсний орд газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ

Судалгаа гүйцэтгэсэн газар: Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын нутаг Хугацаа: 2019- 2020 он   

Албан тушаал: Ургамлын шинжээч

Төслийн нэр: “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХК-ийн XIX, XXI талбайн биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах судалгааны ажил                                         

Судалгаа гүйцэтгэсэн газар: Дорнод аймгийн Матад, Халхгол сумд                    

Хугацаа: 2016 он   

Албан тушаал: Ургамлын багийн гишүүн

Төслийн нэр: “Саусгоби Сэндс” ХХК-ийн Овоот толгой нүүрсний уурхайн биологийн олон янз байдал, дүйцүүлэн хамгаалал, менежмент төлөвлөгөөний судалгаа                                                                             

Судалгаа гүйцэтгэсэн газар: Өмнөговь аймгийн Гурвантэс, Ноён, Сэврэй        

Хугацаа: 2014 он

Албан тушаал: Ургамлын багийн гүшүүн

9.3. Сум орон нутгийн мэргэжилтэн,малчдад зориулсан сургалт, семинар бүхий ажлын хүрээнд

-Монголын нэгдсэн хувийн мал эмнэлгүүдийн дундын хоршооны захиалгаар Дорноговь аймгийн Сайншанд, Улаанбадрах суманд “Бэлчээр, Бэлчээрийн менежментийн тухай” сэдэвт сургалтыг 2015.10.21-24-ны хооронд зохион байгуулж малчин иргэд болон сумын ажилчин, албан хаагчид оролцов. Манай судалгааны төвөөс эрхлэн гаргасан бэлчээр ашиглалтын талаар санал асуулгын судалгаа авч нийт 74 хүн судалгаанд хамрагдав.

-Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн “Малчин өрхүүдэд уст цэг, нэвтрүүлэх төв байгуулах” төслийн хүрээнд ургамалжлын судалгаанд оролцож бэлчээрийн ургамлын даац тодорхойлж, малчидад бэлчээр, бэлчээрийн менежментийн сургалтыг хамтран зохион байгуулсан.

-Төв аймгийн нутагт байрлах Хустайн Байгалийн Цогцолборт газрын орчны бүсийн малчдын сургалтыг хамтран зохион байгуулсан

10.Судалгааны ажлын үндсэн чиглэл:

 • Бэлчээрийн ургамлын судалгаа
 • Хөрсөнд агуулагдах ургамлын үрийн нөөц, нөхөн сэргэлт
 • Үрийн судалгаа