ТҮНШЛЭН УДИРДАХ ЭВ ДҮЙ- МАНЛАЙЛАЛЫН ХӨТӨЛБӨР
4 жил, 11 сар өмнө
HR_logo.png

МОНГОЛЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СУДАЛГААНЫ ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН

ТҮНШЛЭН УДИРДАХ ЭВ ДҮЙ- МАНЛАЙЛАЛ

Сургалтын зорилго: Удирдах эвдүй, түншлэн удирдах чиглэлээр өндөр түвшинд мэргэшихийг хүсэгчдэд хамгийн орчин үеийн мэдлэг, ур чадвар олгох

Сургалтын онцлог:

  • Удирдах эвдүйг олгох үндсэн мэдлэг, ойлголтуудаас гадна орчин үеийн арга, техникүүдийг олгоход чиглэсэн цогц хөтөлбөрөөр хичээллэнэ.
  • Хичээлүүдийг менежментийн олон улсын туршлагатай, шилдэг багш, сургагч нар заана.
  • Хичээл бүр тренинг- консалтинг хэсгүүдээс бүрдэж, онол-практик (20: 80) хослуулсан хэлбэрээр, сургалтын орчин үеийн посттренинг аргууд ашиглан явагдана.
  • Сургалтанд оролцогчид өөрсдийгөө сорих сорил, дасгал, кейсүүдээр түвшнээ тогтоох боломжтой.

Сургалтын давуу тал:

  • Суралцагч өөрийн ажиллаж буй аж ахуйн нэгж  байгууллагын удирдах ажилтанд тавигдах шаардлагыг хангах, ажилтнууд ба багийг удирдах, түншлэн удирдах эвдүй, ур чадваруудыг олж авна. 
  • Суралцагч өөрийн удирдах эвдүй, манлайллын  сул болон давуу талуудыг илрүүлж, шинэчлэх санаа, орчин үеийн арга техникүүдийг мэдэж авна. 
  • Суралцагч өөрийнхөө манлайлах чадвар, удирдах эвдүйг сайжруулах, шинэ санаа арга барилыг тодорхойлох боломжтой болно. 
ТҮНШЛЭН УДИРДАХ ЭВ ДҮЙ- МАНЛАЙЛАЛ ХӨТӨЛБӨР

ОгнооМодуль

3цаг Манлайллын загварууд


Харилцаа ба хувь хүний хөгжил


Идэвхжүүлэлт ба коүчинг 


Манлайллын арга барилууд


Хувийн зохион байгуулалт – цагийн менежментLeadership models


Communication & Self management


Motivation and coaching 


Leadership style – delegation & conflict management


Time management & self organizingХичээл Дэлхийн болон Монголын бизнесийн байгууллагын шилдэг манлайлал загвар харьцуулалт – цар хүрээ боломж

Манлайлах чадварын судалгаа үнэлгээ


Хувь хүний хөгжил ба манлайлал

Шилдэг манлайллыг илэрхийлэгч бол ухаалаг харилцаа
Дэмжлэг үзүүлдэг болон мотиваци төрүүлдэг манлайлал, коүчингТөлөөлүүлэн гүйцэтгэх нь манлайллын гол ур чадвар, манлайллын арга барил

Зөрчлийн менежмент ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулагч  


Цагийн менежмент бол таны цагийг дээд зэргээр нэмэгдүүлэх арга зам, хувийн зохион байгуулалт

ОгнооМодуль 

3цаг


Багийн ажиллагаа, баг бүрдүүлэлтГүйцэтгэлийн удирдлага ба хяналт үнэлгээ


Удирдлагын ёс зүйн хэм хэмжээ


Албан бичгийн стандарт 


Байгууллагын брэнд соёл ба манлайлалTeam work & Building


Performance appraisal & controlling


Leadership Moral & Ethic’s Code


Office Document Standart’s & Rules


Organizational Brand Culture & LeadershipХичээл Баг оновчтой бүрдүүлэх нь байгууллагын тасралтгүй үргэлжлэн хөгжих арга зам


Гүйцэтгэлийн менежментийн үндсэн арга техникүүд

Гүйцэтгэлийн үнэлгээг бодит практик дээр хэрхэн гүйцэтгэх талаар мөрдөх дүрмүүд


Манлайлагчийн хууль эрхзүйн чадамжийн түвшин ба хүрээ

Манлайллын ёсзүйн хэм хэмжээ


Удирдлагын албан бичгийн чадвар ба соёл, стандарт 


Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх хүний нөөцийг удирдах 

HR брэнд бүтээгч соёл

ХН-ийн Мэдээллийн систем